Privātuma politika

Mūsu rūpes un atbildība
Rīgā, 2018. gada 25. maijs
Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā

Datu apstrādes pārzinis

1. SIA EUROCHANCE personas datu apstrādes pārzinis ir:
Nosaukums: SIA EUROCHANCE
Reģistrācijas numurs: 48503011689
Adrese: Skolas iela 20-44, Brocēni
Tālruņa numurs: +371 282 211 12
E-pasta adrese: info@eurochance.lv

Datu aizsardzības speciālists

2. Eurochance datu aizsardzības speciālists:
Tālruņa numurs: +371 282 211 12
E-pasta adrese: info@eurochance.lv

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktam.
3. Eurochance veic Jūsu datu apstrādi, rekrutēšanas nolūkā, lai atrastu Jums atbilstošu darba vietu un noslēgtu darba līgumu.

Iespējamie datu saņēmēji

4. Eurochance ir tiesības izpaust personas datus:

4.1. ja informāciju ir nepieciešams nodot potenciālajam darba devējam, lai izpildītu novērtētu Jūsu atbilstību potenciālajai darba vietai.
4.2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5. Jums ir tiesības pieprasīt Eurochance informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par Jums, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

6. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, rakstot uz info@eurochance.lv

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

7. Sniegtajiem datiem jābūt patiesiem, spēkā esošiem un pilnīgiem, kad veicat reģistrāciju mājas lapā, gan slēdzot darba līgumu, gan līguma izpildes laikā.

8. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir jāatjauno datus, ziņojot Eurochance par nepieciešamajām izmaiņām.

Datu glabāšanas ilgums

9. Jūsu dati tiek glabāti līdz brīdim, kad esam Jums atraduši piemērotu darba vietu.

Sūdzības iesniegšana

10. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

11. Eurochance privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas www.eurochance.lv interneta vietnē zem sadaļas Noderīgi.
Mums ir ļoti svarīgi uzzināt arī Tavas domas par mūsu darbību un ieteikumus kompānijas piedāvāto pakalpojumu uzlabošanā. Būsim priecīgi par jebkuru padomu un ieteikumu. Sūtiet uz info@eurochance.lv